Original Article


Correlation between direction of pedicle screw and restoration of lumbar degenerative scoliosis in degenerative lumbar spondylolisthesis: a retrospective study

Xuqiang Zhan, Xinhua Zhan, Jili Yu, Gregory Moore, Fuping Li, Xin Xi, Zhili Zeng, Shaomeng Yin, Yan Yu, Liming Cheng

Download Citation