Original Article


A deep learning model for lymph node metastasis prediction based on digital histopathological images of primary endometrial cancer

Min Feng, Yu Zhao, Jie Chen, Tingyu Zhao, Juan Mei, Yingying Fan, Zhenyu Lin, Jianhua Yao, Hong Bu

Download Citation