Original Article


Effects of lauromacrogol injection under contrast-enhanced ultrasound guidance on cesarean scar pregnancy: a prospective cohort study

Juan Sun, Chengzhong Peng, Xinying Liu, Yaer Lv, Heping Shen, Zining Xu, Xuebo Chen, Qiaoying Jiang

Download Citation