Original Article


Deep learning-based image analysis of eyelid morphology in thyroid-associated ophthalmopathy

Ji Shao, Xingru Huang, Tao Gao, Jing Cao, Yaqi Wang, Qianni Zhang, Lixia Lou, Juan Ye

Download Citation