Original Article


A correlative study between IVIM-DWI parameters and VEGF and MMPs expression in hepatocellular carcinoma

Cui Yang, Xiao-Qin Wei, Jing Zheng, Yun-Yun Tao, Xue-Qin Gong, Li Li, Zu-Mao Li, Lin Yang, Qi Mao, Mao-Ting Zhou, Xiao-Ming Zhang

Download Citation