Original Article


Heart failure with preserved ejection fraction in post myocardial infarction patients: a myocardial magnetic resonance (MR) tissue tracking study

Han Li, Yue Zheng, Xin Peng, Hui Liu, Yue Li, Zhaoxin Tian, Yang Hou, Shiqi Jin, Huaibi Huo, Ting Liu

Download Citation