Original Article


Values of new ultrasonic imaging methods for the diagnosis of apical Takotsubo syndrome

Xin Huang, Bo Guan, Yufei Ma, Fan Tian, Yan Yu, Yukun Luo, Yue Li, Jian Cao, Yujiao Deng

Download Citation