Original Article


Ultrasound-assisted carbon nanoparticle labeling of neoadjuvant chemotherapy for breast-conserving surgery in breast cancer

Nan Lin, Wangwu Liu, Mingwei Wang, Weikang Zhou, Shiyao Zheng, Jin Yang, Yongchao Fang, Weihang Wu, Weijin Yang, Yanyan Jiang, Yu Wang

Download Citation