Original Article


Role of the Global Limb Anatomic Staging System in predicting outcomes of chronic limb-threatening ischemia in patients treated by drug-coated balloons

Bihui Zhang, Ziping Yao, Guochen Niu, Ziguang Yan, Yinghua Zou, Xiaoqiang Tong, Xiaoxi Yu, Bo Ma, Bao Liu, Zhidong Ye, Min Yang

Download Citation