Original Article


The value of using a deep learning image reconstruction algorithm of thinner slice thickness to balance the image noise and spatial resolution in low-dose abdominal CT

Huan Wang, Xinyu Li, Tianze Wang, Jianying Li, Tianze Sun, Lihong Chen, Yannan Cheng, Xiaoqian Jia, Xinyi Niu, Jianxin Guo

Download Citation