Original Article


Group theoretic particle swarm optimization for multi-level threshold lung cancer image segmentation

Kun Lan, Jianqiang Zhou, Xiaoliang Jiang, Jun Wang, Shigao Huang, Jie Yang, Qun Song, Rui Tang, Xueyuan Gong, Kexing Liu, Yaoyang Wu, Tengyue Li

Download Citation