Original Article


Axial loading lumbar magnetic resonance imaging with a new device in asymptomatic individuals

Xingyu Fang, Jialin Li, Lin Liu, Yijun Zhang, Zhiquan Tang, Jinping Zhang

Download Citation