Original Article


Distribution and regional variation of wall shear stress in the curved middle cerebral artery using four-dimensional flow magnetic resonance imaging

Xiaoyan Bai, Mingzhu Fu, Zhiye Li, Peiyi Gao, Haiqing Zhao, Rui Li, Binbin Sui

Download Citation