Original Article


Preoperative evaluation of liver regeneration following hepatectomy in hepatocellular carcinoma using magnetic resonance elastography

Tong Zhang, Qian Li, Yi Wei, Shan Yao, Yuan Yuan, Liping Deng, Dongbo Wu, Lisha Nie, Xiaocheng Wei, Hehan Tang, Bin Song

Download Citation