Original Article


Dual-energy computed tomography in reducing the effective radiation dose of computed tomography urography in patients with urinary calculi

Fengying Liang, Ruming Zhou, Gang Wang, Yanqin Lan, Shaoyang Lei, Shuqian Zhang

Download Citation