Original Article


Unenhanced magnetic resonance imaging of papillary thyroid carcinoma with emphasis on diffusion kurtosis imaging

Qiying Tang, Xinyou Liu, Qiuli Jiang, Liuhong Zhu, Jinhui Zhang, Pu-Yeh Wu, Ying Jiang, Jianjun Zhou

Download Citation