Vol 3, No 2 (April 2013): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Articles

Correction of geometric distortion in Propeller echo planar imaging using a modified reversed gradient approach
Hing-Chiu Chang, Tzu-Chao Chuang, Yi-Ru Lin, Fu-Nien Wang, Teng-Yi Huang, Hsiao-Wen Chung
Incidental detection of sinus mucosal abnormalities on CT and MRI imaging of the head
Mohammad Nazri, Shaik Ismail Bux, Tengku Feisal Tengku-Kamalden, Kwan-Hoong Ng, Zhonghua Sun

Review Articles

Automatic screening for tuberculosis in chest radiographs: a survey
Stefan Jaeger, Alexandros Karargyris, Sema Candemir, Jenifer Siegelman, Les Folio, Sameer Antani, George Thoma, Clement J. McDonald
Prostate cancer magnetic resonance imaging (MRI): multidisciplinary standpoint
Liang Li, Liang Wang, Zhaoyan Feng, Zhiquan Hu, Guoping Wang, Xianglin Yuan, He Wang, Daoyu Hu
Common and unusual CT and MRI manifestations of pancreatic adenocarcinoma: a pictorial review
Min-Jie Yang, Su Li, Yong-Guang Liu, Na Jiao, Jing-Shan Gong