Vol 2, No 2 (June 2012): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Brief Report

Correlation between imaging features of Pneumocystis Jiroveci Pneumonitis (PCP), CD4+ T lymphocyte count, and plasma HIV viral load: A study in 50 consecutive AIDS patients
Pu-Xuan Lu, Ying-Ying Deng, Shui-Teng Liu, Yan Liu, Ying-Xia Liu, Yi-Xiang J Wang, Wen-Ke Zhu, Xiao-Hua Le, Wei-Ye Yu, Bo-Ping Zhou