Vol 3, No 6 (December 2013): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Original Articles

Ternary hybrid nanocomposites for gene delivery and magnetic resonance imaging of hepatocellular carcinoma cells
Ken Cham-Fai Leung, Chi-Hin Wong, Xiao-Ming Zhu, Siu-Fung Lee, Kathy W. Y. Sham, Josie M. Y. Lai, Chun-Pong Chak, Yi-Xiang J. Wang, Christopher H. K. Cheng
Further exploration of MRI techniques for liver T1rho quantification
Feng Zhao, Jing Yuan, Min Deng, Pu-Xuan Lu, Anil T. Ahuja, Yi-Xiang J. Wang