Vol 3, No 4 (August 2013): Quantitative Imaging in Medicine and Surgery

Brief Report

Image homogenization using pre-emphasis method for high field MRI
Ye Li, Chunsheng Wang, Baiying Yu, Daniel Vigneron, Wei Chen, Xiaoliang Zhang

Case Report

A case of lower-neck cystic lymphangioma: correlative US, CT and MR imaging findings
Valeria Romeo, Simone Maurea, Salvatore Guarino, Cesare Sirignano, Pier Paolo Mainenti, Marco Picardi, Marco Salvatore

Video of the Issue

An abdominal desmoid-type fibromatosis
Yong Wang, Ning-Yi Cui, Lin Li, Rui Zhang, Yu-Zhi Hao, Li-Yan Xue, Chun-Wu Zhou, Yu-Xin Jiang