Inter-observer agreement of computed tomography and magnetic resonance imaging on gross tumor volume delineation of intrahepatic cholangiocarcinoma: initial study

Nan Zhou, Anning Hu, Zhihao Shi, Xiaolu Wang, Qiongjie Zhu, Qun Zhou, Jun Ma, Feng Zhao, Weiwei Kong, Jian He