The characteristic computed tomography findings of pulmonary B-cell non-Hodgkin’s lymphoma and their role in predicting patient survival

Yan Wang, Zhao-Cheng Pan, Lan Zhu, Yuan-Yuan Ma, Mu-Chen Zhang, Li Wang, Wei-Li Zhao, Fu-Hua Yan, Qi Song