Evaluation of bone marrow infiltration in multiple myeloma using whole-body diffusion-weighted imaging and T1-weighted water- fat separation Dixon

Xiaodong Ji, Wenyang Huang, Huazheng Dong, Zhiwei Shen, Meizhu Zheng, Dehui Zou, Wen Shen, Shuang Xia