CT radiomics features to predict lymph node metastasis in advanced esophageal squamous cell carcinoma and to discriminate between regional and non-regional lymph node metastasis: a case control study

Jing Ou, Lan Wu, Rui Li, Chang-Qiang Wu, Jun Liu, Tian-Wu Chen, Xiao-Ming Zhang, Sun Tang, Yu-Ping Wu, Li-Qin Yang, Bang-Guo Tan, Fu-Lin Lu