The ultrasound diagnostic criteria for diastasis recti and its correlation with pelvic floor dysfunction in early postpartum women

Enze Qu, Jiawei Wu, Man Zhang, Lili Wu, Ting Zhang, Jing Xu, Xinling Zhang