Respiratory deformation registration in 4D-CT/CBCT using deep learning

Xinzhi Teng, Yingxuan Chen, Yawei Zhang, Lei Ren