The application of dual-layer spectral detector computed tomography in solitary pulmonary nodule identification

Qingyun Wen, Yong Yue, Jin Shang, Xiaomei Lu, Lu Gao, Yang Hou