Quantification of pancreatic iron overload and fat infiltration and their correlation with glucose disturbance in pediatric thalassemia major patients

Jingwen Huang, Jun Shen, Qihua Yang, Ziliang Cheng, Xiaodong Chen, Taihui Yu, Jinglian Zhong, Yun Su, Hua Guo, Biling Liang