Myocardial extracellular volume fraction quantification in an animal model of the doxorubicin-induced myocardial fibrosis: a synthetic hematocrit method using 3T cardiac magnetic resonance

Zhen Zhou, Rui Wang, Hui Wang, Yi Liu, Dongxu Lu, Zhonghua Sun, Guang Yang, Lei Xu