Impact of ocular magnification on retinal and choriocapillaris blood flow quantification in myopia with swept-source optical coherence tomography angiography

Yining Dai, Chen Xin, Qinqin Zhang, Zhongdi Chu, Hao Zhou, Xiao Zhou, Liya Qiao, Ruikang K. Wang