Time-efficient and contrast-free magnetic resonance imaging approach to the diagnosis of deep vein thrombosis on black-blood gradient-echo sequence: a pilot study

Huan Mao, Xiuhong Guan, Kewen Peng, Yanjun Cai, Jing Yang, Xueping He, Hanwei Chen, Xiaoyong Zhang, Xiaoming Bi, Xin Liu, Debiao Li, Zhaoyang Fan, Zhixian Deng, Guoxi Xie