Parametric estimation of reference signal intensity in the quantification of amyloid-beta deposition: an 18F-AV-45 study

Min Wang, Zhuangzhi Yan, Huiwei Zhang, Jiaying Lu, Ling Li, Jintai Yu, Jian Wang, Hiroshi Matsuda, Chuantao Zuo, Jiehui Jiang, the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative