Near-infrared temperature-switchable fluorescence nanoparticles

Shuai Yu, Zhen Wang, Tingfeng Yao, Baohong Yuan