Optimization of imaging parameters in chest CT for COVID-19 patients: an experimental phantom study

Yantao Niu, Shunxing Huang, Huan Zhang, Shuo Li, Xiaoting Li, Zhibin Lv, Shuo Yan, Wei Fan, Yanlong Zhai, Eddy Wong, Kexin Wang, Zongrui Zhang, Budong Chen, Ruming Xie, Junfang Xian