Impact of preset and postset adaptive statistical iterative reconstruction-V on image quality in nonenhanced abdominal-pelvic CT on wide-detector revolution CT

Zheng Zhu, Yanfeng Zhao, Xinming Zhao, Xiaoyi Wang, Weijun Yu, Mancang Hu, Xuan Zhang, Chunwu Zhou