Evaluation of magnetic resonance image segmentation in brain low-grade gliomas using support vector machine and convolutional neural network

Qifan Yang, Huijuan Zhang, Jun Xia, Xiaoliang Zhang