Juvenile-onset hypokinetic-rigid Huntington’s disease: a case with dual-tracer positron emission tomography

Xin-Yue Zhou, Jia-Ying Lu, Chuan-Tao Zuo, Jian Wang, Yi-Min Sun