Association between bone marrow fluorodeoxyglucose uptake and recurrence after curative surgical resection in patients with T1-2N0M0 lung adenocarcinoma: a retrospective cohort study

Tian-Cheng Li, Li-Li Wang, Bo-Le Liu, Jun-Jie Hong, Ni-Na Xu, Kun Tang, Xiang-Wu Zheng