Comparison of plaque characteristics of small and large subcortical infarctions in the middle cerebral artery territory using high-resolution magnetic resonance vessel wall imaging

Tingting Zhu, Lijie Ren, Lei Zhang, Yinghui Shao, Liwen Wan, Ye Li, Dong Liang, Hairong Zheng, Xin Liu, Na Zhang