Establishment of normal reference ranges for total and separate glomerular filtration rates in living kidney donors by Gates’ method after renal depth measured using single-photon emission computed tomography/computed tomography

Yushan Wei, Yan Liu, Qiang Li, Yuemin Zhang, Qi Wang, Yiyuan Yang, Yiqian Liang, Aomei Zhao, Aimin Yang, Jianjun Xue