Multi-energy CT reconstruction using tensor nonlocal similarity and spatial sparsity regularization

Wenkun Zhang, Ningning Liang, Zhe Wang, Ailong Cai, Linyuan Wang, Chao Tang, Zhizhong Zheng, Lei Li, Bin Yan, Guoen Hu