Age-related changes of standardized uptake values in the blood pool and liver: a decade-long retrospective study of the outcomes of 2,526 subjects

Yuan Cao, Ke Zhou, Wei Diao, Xipeng Long, Fangfang Tian, Minggang Su, Zhiyun Jia