Simultaneous acoustic radiation force imaging and MR thermometry based on a coherent echo-shifted sequence

Yangzi Qiao, Chao Zou, Chuanli Cheng, Changjun Tie, Qian Wan, Hao Peng, Dong Liang, Xin Liu, Hairong Zheng