Combination of optical coherence tomography (OCT) and OCT angiography increases diagnostic efficacy of Parkinson’s disease

Jing Zou, Kangcheng Liu, Fangling Li, Yi Xu, Lu Shen, Huizhuo Xu