Multiple congenital pericardial cysts mimicking pleural effusion on diagnostic imaging

Ting Sun, Jie-Zhou Huang, Guo-Liang Lu, Shao-Bo Xie