Dense-UNet: a novel multiphoton in vivo cellular image segmentation model based on a convolutional neural network

Sijing Cai, Yunxian Tian, Harvey Lui, Haishan Zeng, Yi Wu, Guannan Chen