Acute type A aortic intramural hematoma and type A aortic dissection: correlation between the intimal tear features and pathogenesis

Yu Li, Nan Zhang, Shangdong Xu, Zhanming Fan, Junming Zhu, Lianjun Huang, Dong Chen, Zhonghua Sun, Lizhong Sun