Assessment of liver fibrosis with liver and spleen magnetic resonance elastography, serum markers in chronic liver disease

Xiao-Pei Wang, Yu Wang, Hong Ma, Han Wang, Da-Wei Yang, Xin-Yan Zhao, Er-Hu Jin, Zheng-Han Yang