Systemic ventricular strain and torsion are predictive of elevated serum NT-proBNP in Fontan patients: a magnetic resonance study

Li-Wei Hu, Xin-Rong Liu, Qian Wang, Gregory P. Barton, Rong-Zhen Ouyang, Ai-Min Sun, Chen Guo, Tong-Tong Han, Xiao-Fen Yao, Christopher J. François, Yu-Min Zhong