Left ventricular myocardial deformation: a study on diastolic function in the Chinese male population and its relationship with fat distribution

Lan Zhu, Shengjia Gu, Qingrou Wang, Xiaoyue Zhou, Simin Wang, Caixia Fu, Wenjie Yang, Jens Wetzl, Fuhua Yan